مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
رضا اخياني رئیس هیئت مدیره
علي اورعي زارع نائب رئیس هیئت مدیره
محسن حسابی عضو هیئت مدیره
حسن مهدیزاده بیلندی سرپرست